PIRÁTI

vstupují na palubu zaoceánské lodi a během školní roku obeplouvají svět a poznávají jeho krásy. Připravujeme děti na vstup do základní školy.Cílem této přípravy je zabezpečit přirozený a nenásilný přechod dětí z mateřské školy do školy základní.

Předškolní vyučování se provádí formou řízených činností , postupně přecházíme od hravých činností k soustředěné řízené činnosti. Posilujeme návyky ukázněného chování s motivací budoucího školáka. Navštěvujeme s dětmi 1. třídu ZŠ v Dolní Rovni, kde se děti seznamují s prostředím školy a vyučováním.

Rozvíjíme u dětí elementární grafickou zručnost před jejich vstupem do školy, která jim usnadňuje počáteční výuku psaní ( grafomotorická cvičení).

Dalším záměrem je vypěstování potřebných volních vlastností a vybavenost dětí praktickými vlastnostmi a dovednostmi, které odpovídají možnostem a potřebám dítěte.

Třída Pirátů se nachází ve 2 patře budovy MŠ.

Vybavena je moderním nábytkem barevně laděným do modra. Variabilita nábytku, jeho rozvržení ve třídě odpovídá věku dětí. Pro děti jsou volně přístupné poličky i skříně, které jsou vybaveny hračkami, didaktickým materiálem, knížkami, stavebnicemi, výtvarným materiálem, hudebními nástroji. Třída je dle možností rozdělena na hrací koutky. 

Do Pirátů chodí 25 dětí  / věkové rozmezí 5 – 7 let/. 

U dětí s OŠD je nutné zaměřit se na celkový rozvoj rozumových schopností, komunikativních dovedností, jemné a hrubé motoriky.

Celkové hodnocení třídy probíhá v pololetí a na konci školního roku.

Hodnotící listy dětí jsou průběžně doplňovány.

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni.