Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

  1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozdávána do jednotlivých jídelen.

Školní jídelna připravuje a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“. 

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.  

 

2.   Kategorie strávníků dle věku dítěte

Podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 jsou strávníci zařazováni do skupin dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce. Podle věkových skupin strávníků se stanovují finanční limity.

V mateřské škole jsou dvě skupiny strávníků:

1. strávníci 3 – 6 let

2. strávníci 7 – 10 let

Z této vyhlášky vyplývá, že dítě v mateřské škole, které dosáhne v průběhu školního roku 7 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravování.

 

3.  Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

8:30  -   9:00   podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti

si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)

11:45 – 12:15  oběd

14:00 – 14:15  podávání odpolední svačiny

 V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány  podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

4. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce i vedoucí školní jídelny. Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte vedoucí školní jídelny je možné i prostřednictvím telefonu,  e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy.

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 11:30 hodin oběd, na  který by mělo dítě za tento den nárok. Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze pokud to umožňují hygienické normy.

Plánovanou nepřítomnost dětí v MŠ omlouvejte co nejdříve, nejpozději den předem.

V případě nemoci lze dítě omluvit a zároveň odhlásit stravu do 8.00hod.

Odhlašovat dítě můžete u paní učitelky, v kuchyni, zápisem do notýsku, případně telefonicky  na čísle 466688234.

5.   Výše finančních normativů:

a/ děti do 6 let

- přesnídávka    8 Kč

- oběd             20 Kč

- svačinka          7 Kč               

------------------

Celkem           35 Kč 

a/ děti do 7 let

- přesnídávka    9 Kč

- oběd             21 Kč

- svačinka          8 Kč

                  ------------------

Celkem            38 Kč

6.    Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty za školní stravování

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za stravování uvedené v bodě úplaty za předškolní vzdělávání školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon.

 

 

V Dolní Rovni 22.8.2017                                                     řed. MŠ Lenka Hájková