SLUNÍČKA

děti se při cestě za sluníčkem dozvídají různé poznatky o okolním světě formou hudebně dramatických činností. V těchto aktivitách rozvíjíme u dětí smysl pro rytmus, hudebně pohybové činnosti, improvizovaný pohyb, tanečky, hry na dětské hudební nástroje. Děti se seznamují s lidovými zvyky a obyčeji. Snažíme se podchytit  přirozený zájem dětí  o hudební činnosti. Dramatická výchova je zaměřena na rozvoj tvořivé aktivity, podporujeme u dětí představivost a fantazii. Seznamujeme děti s dramatickým uměním a součástí je i vlastní dramatické vyjadřování prožitků a představ.

Sluníčková třída je vybavena moderním nábytkem přizpůsobeným věku dětí.

Třída je barevně laděna do zelena. Jeden stoleček je výškově přizpůsobený dětem nejmladší věkové kategorii. Třída je dle možností rozdělena na hrací koutky a doplněna hračkami, VV materiálem, hudebními nástroji, knihami, volně přístupnými dětem.

Třídu navštěvuje 25 dětí ve věku 3,5 – 5 let. Adaptace na počátku školního roku probíhá bez větších problémů, neboť děti navštěvovaly MŠ již v minulém roce.

V této třídě je potřeba se zaměřit na výslovnost dětí a to ve spolupráci s rodiči. Dále je  potřeba rozvíjet u dětí samostatnost, základy sebeobsluhy ( oblékání, stolování, hygiena), a dále rozvíjet základy společenského chování ( pozdravit, poděkovat, požádat).

V následující školním  roce se zaměříme na tato úskalí, budeme se snažit o úzkou spolupráci s rodiči.

Celkové hodnocení třídy probíhá v čas. intervalu pololetně a na konci školního roku.

Hodnotící listy dětí jsou doplňovány průběžně.