Třídní vzdělávací program třídy Sluníček

Jak se sluníčko zakutálelo

 

 JDEME NA VÝLET HLEDAT SLUNÍČKO

 • třída do které dítě patří, příslušenství, vybavení
 • personál, zaměstnanci MŠ
 • jména dětí ve třídě, spolupráce s ostatními dětmi
 • chování ve třídě, v MŠ, k ostatním dětem

CÍLE:            

- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

- vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto     společenství ( ke třídě, ostatním dětem)

 

 POCHODEM CHOD, RAZ DVA

 • lidské tělo- vnitřní a vnější orgány a jejich funkce
 • hygiena, zdraví a péče o tělo, hyg. návyky
 • nemoci, bolest, příznaky nemocí
 • určování částí těla, osobní čistota
 • jak jsme přišli na svět
 • služby související se zdravím – nemocnice, lékař
 • vztah k nemocným a postiženým lidem
  • smysly ( chuť, čich, sluch, hmat, zrak )

CĹE:              

- uvědomění si vlastního těla

- rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky ( koordinace pohybu, pohyblivosti, dýchání)

- rozvoj užívání všech smyslů

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

- osvojení poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech

- osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a vytváření zdravých životních návyků a postojů

- rozlišovat co prospívá zdraví, co škodí

- mít povědomí o způsobu ochrany zdraví a bezpečí ( kde hledat pomoc)

 

 CESTOU SE OSVĚŽÍME JABLÍČKY

 • ovoce, zelenina- názvy, druhy
 • poznávání podle chuti, vůně, vzhledu
 • zpracování ovoce a zeleniny, sklizeň
 • návyky spjaté s jídlem
 • smysly
 • hygiena
 • pomoc při česání ovoce na školní zahradě

CÍLE:            

- osvojování jednoduchých poznatků  o přírodě

- vytváření povědomí o přírodním prostředí

-  rozvoj a užívání všech smyslů

-  osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých životních návyků

-  osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí ( manipulovat s předměty, zkoumat jejich vlastnosti, odhalovat společné znaky

 

 PROČ SE TAK ZAMRAČILO?     

 • výroba draků a větrníků
 • činnosti podzimu
 • charakteristika podzimu
 • pozorování změn v přírodě
 • barvy podzimu, odstíny

CĹE:              

- osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě

- vytváření povědomí o přírodním prostředí

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám přírodního prostředí

- rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání

- osvojování jednoduchých poznatků o rozmanitosti vývoje a neustálých proměnách

- charakterizovat roční období

  

DRAK UVÍZL NA STROMĚ      

 • poznávání listnatých stromů a keřů
 • stromy a jejich části, poznávání a pojmenování
 • sběr listů, tvary, barvy
 • přiřazování plodů, tvoření z kaštanů a žaludů
 • poznávání jehličnatých stromů
 • sběr šišek, tvar, velikost
 • práce s přírodním materiálem
 • ochrana přírody

CĹE:              

- vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí

- rozvoj smyslového vnímání, rozvoj představivosti a fantazie

- osvojení dovedností k vykonávání jednoduchých činností, spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí

- osvojování základních prostředků, které potřebují rostliny k růstu

 

 POMOHLA NÁM HO SUNDAT VEVERKA

 • jak se připravují volně žijící zvířata na zimu
 • péče o přírodu, zvířata
 • ptáci odlétají do teplých krajin
 • přezimující ptactvo
 • charakteristické znaky zvířat, ptáků
 • výroba budek, lojových dobrot
 • zásah lidí do životního prostředí

CÍLE:            

- osvojování jednoduchých poznatků o přírodním prostředí

- rozvoj schopnosti přizpůsobit se přirozenému prostředí a běžným změnám

- rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou

- manipulace a experimentace s různými materiály a surovinami

 

 POMOC, ZABLOUDILY JSME V LESE KDE STRAŠÍ

 • čerti, Mikuláš
 • tradice, zvyky, výroba čertů, nadílka, besídka

CÍLE:        

- rozvoj kulturně estetických dovedností ( slovesných, výtvarných, hudebních a dramatických)

- vytváření základů estetického vztahu ke kultuře a umění

         

  Z LESA NA CESTU NÁS VYVEDL HLAS ROLNIČEK

 • význam vánoc, tradice a zvyky, Advent
 • výroba dárků a vánočních ozdob
 • pečení cukroví, perníčků
 • zdobení stromečku
 • vánoční atmosféra, rodinné vztahy

CÍLE:            

- vytváření základů estetického vztahu ke kultuře a umění

- osvojení si dovedností důležitých k vytvoření osobní pohody a pohody     prostředí

- rozvoj kulturně-estetických dovedností ( slovesných, výtvarných, hudebních a dramatických)

 

 NALEZENOU CESTU NÁM ZACHUMELIL SNÍH

 • charakteristika zimy, led, sníh, mráz....
 • pokusy se sněhem, ledem
 • pozorování počasí, přírody
 • označovat přírodní jevy a jejich vliv
 • bezpečnost v zimě
 • zvířata v zimě
 • stopy ve sněhu
 • hry se sněhem
 • lit. pojem bajka

CÍLE:            

- posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, zájmu, radosti    z objevování)

- osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, vytváření zdravých návyků

- rozvoj smyslového vnímání, přechod od konkrétně- názorného myšlení k myšlení slovně-logickému ( pojmovému)

 

 OBJEVILI JSME NEZNÁMÉ STOPY VE SNĚHU       

 • péče o ptáky v zimě
 • pozorování a pojmenování ptáků – vrána, sýkora....
 • péče o přírodu
 • zásobování krmítek
 • výroba krmítek
 • pozorování stop

CÍLE:            

- rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou

- osvojování jednoduchých poznatků o přírodním prostředí

 

 DRŽTE SI ČEPICE, JEDEME Z KOPCE

 • poznávání a pojmenování zimních sportů
 • hry se sněhem, bobování, sáňkování, stavění sněhuláků
 • vést k péči o zdraví a ochraně před úrazem
 • prevence nemocí, důležitost oblékání
 • jak se chráníme před chladem, oblečení v zimě

CÍLE:            

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

- osvojování si poznatků o pohyb. činnostech

- osvojení dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí

- rozvoj komunikativních dovedností ( verbální i neverbální)

- osvojování orientování v čase, dnes, včera, zítra

 

  ROZBILY SE NÁM SANĚ, KDOPAK JE OPRAVÍ?

 • čím budu až vyrostu?
 • upevňovat chápání významu práce lidí
 • znát vlastnosti dalších prac. činností
 • význam strojů při práci
 • povolání rodičů
 • jakou práci děláme doma
 • dopravní prostředky a jejich význam
 • základní pravidla chování na ulici
 • znalost dopravních značek, význam
 • učit uplatňovat zásadu BÝT VIDĚN

CÍLE:          

- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

- osvojování dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností

- rozvoj schopnosti spolupracovat a spolupodílet se, přizpůsobit se

- uvědomování si významu práce lidí

 

 JEŠTĚŽE NEJSEM NA VÝLETĚ SÁM

 • prohlubovat znalosti o struktuře rodinných vztahů
 • přibližovat pojmy matka, otec, babička, děda, bratr, sestra
 • znalost adresy bydliště
 • rozlišovat pojem město, vesnice
 • opakování jména a příjmení, věk
 • poznatky o vhodném společenském chování, doma, v MŠ, ve společnosti
 • časové představy s činnostmi, které pravidelně vykonáváme
 • prohlubovat schopnost orientovat se v poznání současnosti, minulosti, budoucnosti
 • osvojení pojmu včera, dnes, zítra
 • názvy dnů v týdnu – pracovní den x víkend
 • vlastnosti předmětů denní potřeby a jejich účel

CÍLE:            

- vytváření vztahu k místu a prostředí ve kterém žije

- vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

- rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

- rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti

 

PODÍVEJ, TÁMHLE JDOU MAŠKARY

 • příprava karnevalového odpoledne
 • výzdoba tříd
 • příprava masek
 • hudební nástroje
 • poznávání dechové, bicí, strunové, smyčcové

CÍLE:            

- rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

- rozvoj mravního a estetického vnímání a cítění a prožívání

- vytvoření základů estetického vztahu k životu, ke kultuře a umění

 

 POZOR, MÁLEM JSI ZAŠLÁPL SNĚŽENKU

 • pozorování tání ledu, sněhu
 • první jarní den, barvy jara
 • změny v přírodě, vnímat přírodu, chránit
 • charakterizovat jednotlivé roční období
 • prohlubovat poznatky o ročních období
 • poznávání a pojmenování květin na zahrádce
 • vysazování květin, péče o ně, ošetřování
 • základní podmínky pro život rostlin i živočichů
 • pojmenování částí květin, cyklus života
 • prohlubovat samostatnost při plnění úkolů, smysl pro zodpovědnost

CÍLE:            

- rozvoj smyslového vnímání, přechod od konkrétně-názornému myšlení k myšlení slovně-logickému

- rozvoj paměti, pozornosti, představivosti, fantazie

- podpora a rozvoj zájmu o učení

- posilování přirozených poznáv. citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)

 

 A TEĎ SI UPLETEME Z VRBY POMLÁZKU

 • zapojit se do aktivní přípravy oslav svátků jara
 • výzdoba prostor MŠ, tříd
 • lidové tradice a zvyky
 • malování kraslic, pletení pomlázky, pečení cukroví, beránci
 • co je pašijový týden – tradice s ním  spojené

CÍLE:            

- rozvoj kulturně estetických dovedností ( produktivních, receptivních, dramatických, slovesných, výtvarných )

- rozvoj základních kulturně – společenských postojů a návyků a dovedností

- rozvoj estetického vnímání, cítění, prožívání

 

 UŽ NÁS BOLÍ NOHY, ODPOČINEME SI POD STROMEM                  

 • poznávat a pojmenovat některé kvetoucí stromy a keře
 • pokusy s rychlením větévek, rašení pupenů
 • základní podmínky, které potřebují rostliny k růstu, pokusy
 • části stromů a jejich funkce

CÍLE:            

- osvojení jednoduchých poznatků o přírodním prostředí

- rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou

- rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí

- rozvoj užívání všech smyslů

- posilování přirozených poznávacích citů ( radost z objevování)

 

SLYŠÍŠ JAK TI PTÁCI KRÁSNĚ ZPÍVAJÍ

 • návrat ptactva z teplých krajin, hnízdění
 • líhnutí ptáčat
 • charakteristické znaky
 • poznávat a pojmenovávat ptáky na obrázcích, ve skutečnosti, podle zvuků
 • srovnávat velikosti, všímat si zbarvení a zvláštností

CÍLE:            

- rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách

- rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou

- rozvoj tvořivého myšlení, řešení problému

- rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

 

 TADY V KŘOVÍ NĚKDO NAŘÍKÁ… „HAF“       

 • domácí zvířata
 • pojmenování poznávání
 • popis, charakteristické znaky
 • mláďata
 • užitek, význam pro člověka
 • pozorování na statku u Melounů

CÍLE:            

- rozvoj řečových schopností a jazykových schopností

- rozvoj komunikativních schopností

- rozvoj sounáležitosti s živou přírodou

- osvojení poznatků o přírodním prostředí

- rozvoj schopností vážit si života ve všech jeho formách

 

 PODÍVEJ, CO TU LEZE V TRÁVĚ

 • pojmenovat některé druhy hmyzu
 • užitek pro přírodu i člověka
 • opylování stromů, květů
 • koloběh života
 • vývoj hmyzu
 • včela – medové dny v MŠ.......

CÍLE:            

- rozvoj užívání všech smyslů

- posilování přirozených poznávacích citů

- osvojování poznatků o přírodním prostředí

- rozvoj pocitu sounáležitosti s živou přírodou

 

 OSVĚŽÍME SI UNAVENÉ NOHY U VODY

 • poznat a pojmenovat zvířata u vody a ve vodě
 • způsob života
 • vodní živočichové sladké vody
 • vodní živočichové slané vody

CÍLE:            

- vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí

- vytvářet základy estetického vztahu k životu

- podpora a rozvoj zájmu o učení

- posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavost, zájem, radost z objevování)

 

 KDE JSME SE TO OCITLI?

 • poznat pojmenovat exotická zvířata
 • charakteristické znaky
 • hlavní rysy, země původu
 • chování zvířat ve volné přírodě – domácí zvířata
 • potravní řetězec
 • způsob života

CÍLE:            -

- rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motorika

- rozvoj jazykových dovedností, receptivních ( vnímání, porozumění, poslechu)

- rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy, prožitky

- osvojování poznatků o přírodním prostředí

 

 VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP

 • naše vesnice, okolní vesnice a města
 • hlavní město ČR, památky
 • prezident
 • státní symboly
 • mapa ČR, co je mapa

CÍLE:            

- vytváření vztahu k místu kde dítě bydlí

- osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o své okolí

- rozvoj pocitu sounáležitosti s lidmi ze svého okolí

 

JE NA ČASE VRÁTIT SE

 • země, zeměkoule, globus
 • pevnina, moře
 • světadíly
 • typické znaky, lidé, zvířata, počasí, podnebí, řeč
 • odlišnost lidí
 • kamarádské vztahy

CÍLE:            

- rozvoj pocitu sounáležitosti s planetou Zemí, lidmi

- rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě, uvědomění si své identity

- vytváření základů estetického vztahu ke kulturám různých

 

UŽ JSME DOMA, ZAČÍNÁ SE SMRÁKAT

 • vesmír
 • planety
 • hvězdy
 • měsíc
 • slunce

CÍLE:            

- rozvoj pocitu sounáležitosti s planetou Zemí

- posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování

- rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky