Přijímací řízení

Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Dolní Roveň od 1.září  2022
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice, Lenka Hájková, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů , a podle § 67, 68, 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 ods. 3 školského zákona takto:

Seznam přijatých  uchazečů k docházce do MŠ.

Registrační číslo       

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

—————————————————————————————————————–

Seznam nepřijatých  uchazečů k docházce do MŠ.

Registrační číslo

26,27,28,29,30,31,32,33,34

Datum vyvěšení 12.5.2022

Datum sejmutí 12.6.2022

Nabytí právní moci 12.6.2022

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dolní Roveň 201, okres Pardubice příspěvková organizace.

                                                                                                                    Lenka Hájková

……………………………

ředitelka školy