Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Žádost o přijetí do mateřské školy

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ vždy v měsíci květnu. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025 bude probíhat  

od 2.5. do 10.5. 2024

V tomto termínu je do MŠ třeba doložit:

1. Žádost potvrzenou dětským lékařem (viz. dokumenty)

2. Přihláška ke stravování

3. Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ

   (nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech)

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Doklady se podávají:

1. datovou schránkou (viz. kontakt)

2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou

4. osobním podáním ve škole, nebo vhozením do poštovní

    schránky na dveřích školy

Důležité informace o zápisu:

1. K zápisu na školní rok 2024/2025 jsou stanovena ředitelkou školy pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školky.

2. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)

3. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

4. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

5. Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

6. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení od praktického lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

7. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

  8. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může       vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

  9. Po obdržení všech žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním

řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. Zákonní zástupci budou

informováni o rozhodnutí (přijetí / nepřijetí) sms zprávou, na webu MŠ a

vývěskou na vchodových dveřích MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Dolní Roveň

Vydal:Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice
  
Schválila:ředitelka školy – Lenka Hájková
  
Účinnost:od 2.4.2024
  
Závaznost:směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
  

Ředitel/ředitelka Mateřské školy Dolní Roveň stanovil/a následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

III.

Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte / starší má přednost /.

Pořadí č.Kritéria přijetí do MŠBodové hodnoty
1.Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky20
2.Děti, které mají trvalé bydliště v obci Dolní Roveň. Ředitelka si při pochybnostech ověří správnost údajů.15
3.Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do 31.8.2024, dle věku od nejstaršího.10
4.Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do 31.12.2024, dle věku od nejstaršího.5
5.Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do konce školního roku 2025, dle věku od nejstaršího.2
Celkový počet bodů 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti v řádném termínu.

V Dolní Rovni 2.4.2024                                                        ředitelka školy  Lenka Hájková