Povinně zveřejňované informace

1. Název – Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice

2. Důvod a způsob založení

Mateřská škola Dolní Roveň , jako příspěvková organizace, byla založena na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a na základě usnesení zastupitelstva obce Dolní Roveň ze dne 27.6.2001

Údaje o svém zřízení – Zřizovací listina ze dne 27.6.2001.

Údaje o zařazení školy do rejstříku škol – Rozhodnutí č.j. 122/96-00 ze dne 26.3.1996.

Základním právním předpisem pro činnost mateřské školy je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

Hlavním účelem činnosti je:

  a) poskytování předškolního vzdělávání

    b) zajištění stravování dětí a závodní stravování

3. Organizační struktura

                                    ředitel MŠ , vedoucí ŠJ

                 učitelky               kuchařky          školnice

4. Kontaktní spojení – Kontaktní údaje Mateřské školy

    4.1. Kontaktní poštovní adresa – Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice, Dolní Roveň 201, 533 71

    4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu – Mateřská škola Dolní Roveň 201, okres Pardubice, 533 71

    4.3. Úřední hodiny – Pondělí, středa – 10:00 – 12:00

    4.4. Telefonní číslo – 466 688 234, 605 569 337

    4.5. Číslo faxu – Mateřská škola nemá fax

    4.6. Adresa internetové stránky – www.msdolnirovem.cz

    4.7. Adresa e-podatelny – hajkovalenka@tiscali.cz

    4.8. Další elektronické adresy – Datová schránka: krkqt4n

5. Platby na stravné lze poukázat

    286862967/0300  ČSOB banka

6. IČ – 70997209

7. DIČ – Mateřská škola Dolní Roveň není plátcem DPH

8. Dokumenty

    8.1. Seznamy hlavních dokumentů – Koncepce rozvoje školy, Školní vzdělávací program

    8.2. Rozpočet – Rozpočty zveřejňujeme v sekci rozpočty

9. Žádosti o informace

    Mateřská škola je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti.

    Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o  informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se působnosti Mateřské školy, poskytne Mateřská škola žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

    Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete Mateřské škole doručit:

    osobně do podatelny nebo poštou (viz bod 4.1),

    za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu mateřské školy (viz bod 4.7),

    nebo do datové schránky mateřské školy (viz bod 4.8).

    Prosíme, uveďte své jméno, příjmení, datum narození, bydliště, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.

10. Příjem žádostí a dalších podání

    Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu mateřské školy (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu mateřské školy (viz bod 4.7), nebo do datové schránky mateřské školy (viz bod 4.8)

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

11.2 Vydané právní předpisy

12.  Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

         Ke stažení: sazebník úhrad

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů nebyla dosud přijata.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv – Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice nemá žádnou licenční smlouvu.

13.2 Výhradní licence – Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice, nemá uzavřenu žádnou smlouvu o  poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zprávy

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 – ke stažení: 

  Výroční zpráva 2020