Zápis do MŠ

Žádost o přijetí do mateřské školy

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ vždy v měsíci květnu. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 v době

od 3. 5. do 12. 5. 2021:

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

V tomto termínu je do MŠ třeba doložit:

1. Žádost potvrzenou dětským lékařem ( žádost )

2. Přihláška ke stravování

3. Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ

   (nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech)

Doklady se podávají:

1. datovou schránkou (viz. kontakt)

2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou

4. po domluvě osobním podáním ve škole, nebo vhozením do poštovní

    schránky na dveřích školy

Důležité informace o zápisu:

1. K zápisu na školní rok 2021/2022 jsou stanovena ředitelkou školy pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školky.

2. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)

3. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

4. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

5. Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

6. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení od praktického lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

7. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

  8. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může       vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

  9. Po obdržení všech přihlášek vám bude sms zprávou zasláno registrační číslo. Pod těmito čísly budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách MŠ a u vstupu do MŠ.

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od ukončení zápisu.